fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม1 โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเีรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง…

ประกาศ ระบบ CCT เปิดให้บันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) ภาคเรียนที่ 1/2562

ครูประถมโรงเรียนใด ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ครูประถมสามารถแจ้งข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษผ่านระบบ CCT และครูประถมสามารถ เริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่ ในวันที่ 1 ก.ค. 2562 โดย ดาวน์โหลดเอกสารได้จากที่นี่ ดาวโหลด นร.01…

สิ่งที่ต้องส่ง กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

สิ่งที่นักเรียน ม. 2 ต้องส่ง 1.ใบรายงาน 1 แผ่น ประกอบด้วย รูป 4 ขั้นตอน STEM หรือรูป การจัดวางแก้ว พร้อม QR Code (link from google drive gmail) รูปแบบการส่งแบบที่ 1รูปแบบการส่งแบบที่ 22.AR วิดีโอ…

กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

STEM ROBOT เรียงแก้ว กิจกรรมโรบอทเรียงแก้ว นี้เป็นกิจกรรม Unplugged Programming ที่ทำให้นักเรียนได้กระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่าแนวคิดเชิงคำนวณ จุดประสงค์ อธิบายวิธีการเขียนอัลกอริทึมได้…

สร้าง QR Code สำหรับมือใหม่

การสร้าง QR Code สำหรับมือใหม่ วันนี้ ครูประถม นำความรู้ที่น่าสนใจที่ใครก็สามารถศึกษาและทำเองได้ นั่นคือ การสร้าง QR Code ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลยขั้นตอนการสร้าง QR Code 1. เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.qr-code-generator.com…

เค้าโครง การตั้งชื่อของโครงงาน

เค้าโครง การตั้งชื่อของโครงงาน จะช่วยทำให้เราเข้าใจการจัดทำโครงงานมากขึ้นลองศึกษากันดูนะคะ1. ชื่อโครงงานชื่อโครงงานเป็นสิ่งสำคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์…

กิจกรรม ROBOT MOVING ใบงาน วิทยาการคำนวณ

กิจกรรม ROBOT MOVING ใบงาน วิทยาการคำนวณ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นขั้นตอน เป็นระบบคล้ายหุ่นยนต์โดยมีแก้วเป็นวัตถุที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน…

กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว ใบงาน วิทยาการคำนวณ

กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว ใบงาน วิทยาการคำนวณ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นขั้นตอน เป็นระบบคล้ายหุ่นยนต์โดยมีแก้วเป็นวัตถุที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน…

แผนและคู่มือรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

แผนและคู่มือรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 ครูประถม ขอขอบคุณ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด และ บริษัท กรพัฒนายิ่ง จํากัด สื่อนี้เผยแพร่เพื่อการศึกษา และเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของครู คู่มือครู…

Application เสริมการสอน สำหรับคุณครูทุกระดับชั้น

ปัจจุบันนี้นับว่าเป็นโลกยุคเทคโนโลยี ที่ลืมตาขึ้นมาก็ต้องเจอ เรามาถึงยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารและทำงานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ ในยุค 4.0 เทคโนโลยีถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย์…