fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

แผนการจัดการเรียนรู้

“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ”…

"คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ" ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาไทย ใช้สอนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่ง "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ" มีหลักการดังนี้ >> …

หนังสือการเรียนรู้บทอาขยานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑ – ช่วงชั้นที่ ๔ หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๔๔

ครูประถมสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ เพื่อนำมาสอนนักเรียน หรือท่านใดที่สนใจจะอ่าน หรือคิดถึงสมัยที่ท่านเคยเรียนเคยอ่านก็สามารถดาวน์โหลดได้เลย "ปัจจุบันไม่นิยมให้เด็กท่องจำเพราะคิดว่าเป็นการให้เด็กท่องจำอย่างนกแก้วนกทุนทอง…

แผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ…

แผนการจัดการเรียนรู้ หลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้ หลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ…

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา

แผน วิชาภาษาอังกฤษ ม.1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ชุด Access1 ชุด Access2 ชุด Access3 ชุด Team Up in English 1 ชุด Team Up in English 2 ชุด Team Up in…

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Access1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผน วิชาภาษาอังกฤษ ม.1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Access1 ชั้นมัธยมศึกษา หนังสือเรียน Access ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 Module ในแต่ละ Module จะมีโครงสร้างเหมือนกัน คือ Unit a - Unit f…

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา

แผน สุขศึกษา ม.1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยม ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…