fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Monthly Archives

กันยายน 2017

แนวคิดทาง ปรัชญา

แนวคิดทาง ปรัชญา ปรัชญา คือกระบวนการในการตีความและการรับรู้ในสภาวะใดๆอันเป็นความจริงแท้ที่เป็นไปแห่งโลก โดยผู้ศึกษาเกี่ยวกับความจริงแท้ที่เป็นไปแห่งโลกนั้นที่เรียกว่า นักปราชญ์ หมายถึง ผู้ใคร่รู้ การเป็นผู้ใคร่รู้กับสภาวะของการเป็น…

ปรัชญา คืออะไร

ปรัชญา คืออะไรศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชา ปรัชญาความหมายของปรัชญา (Meanings of Philosophy)คำว่า “ปรัชญา” เป็นศัพท์ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร)…

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กับปรัชญาการศึกษา ปัญหาของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่ง…

FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 21 (กันยายน 2560) FOCUS การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้การกำกับดูแล (Governance) ในระบบโรงเรียนในที่นี้มีหลายด้าน…

จี้หา’โมเดลผลิตครู’ใหม่ ก่อนเคาะหลักสูตร 4-5 ปี

นายรัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสู่การรับรองปริญญาประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพแนวใหม่ จัดโดยคุรุสภา…

เมื่อครูประถมคิดอยากได้ แว่น ใหม่ต้องทำไงบ้าง

สมัยนี้การใส่ แว่น ตากันแดด เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็น สำหรับคนที่ต้อง ออกนอกบ้านอยู่บ่อยๆ ยิ่งปัจจุบัน แสงแดดยิ่งแรง ทวีความร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราต้องหรี่ตาทุกครั้ง เมื่อต้องเจอกับแสงแดดแรงๆ โดยตรง ทั้งคนที่เดินอยู่นอกตึก…