fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Monthly Archives

ธันวาคม 2017

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

สมองกับการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ สมอง เป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) สมองเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ การรู้จักสมองจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ…

จิตวิทยาการศึกษา : ทฤษฎี พัฒนาการทางสติปัญญา ของฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget)

พัฒนาการทางสติปัญญา ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการทางสติปัญญา ของเด็กโดยทฤษฎีของเพียเจต์ตั้งอยู่บนรากฐานของทั้งองค์ประกอบที่เป็นพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เขาอธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา…

จิตวิทยาการศึกษา : พัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบิร์ก (Kohlberg)

โคลเบิร์ก (Lawrence  Kohlberg) ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของพีอาเจต์ แต่โคลเบิรก์ได้ปรับปรุงวิธีวิจัย การวิเคราะห์ผลรวมและได้วิจัยอย่างกว้างขวางในประเทศอื่นที่มีวัฒนธรรมต่างไป วิธีการวิจัย…

ภาษาอังกฤษ : คำศัพท์สัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ น่ารู้

Could I have an application form? ฉันขอใบสมัครหน่อยได้ไหมCould you send me an application form? คุณช่วยส่งใบสมัครให้ฉันหน่อยได้ไหมI’m interested in this position. ฉันสนใจตำแหน่งงานนี้I’d like to apply for this job.…

ภาษาอังกฤษ : โครงสร้างพื้นฐาน Sentence Structures

โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานในประโยค ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Subject และ Predicate (ภาคประธานและภาคแสดง) โดย Subject อาจเป็นคำนาม คำสรรพนาม หรือกลุ่มคำนาม และ Predicate ประกอบด้วยคำกริยา กรรม หรือส่วนขยาย1.…

ภาษาอังกฤษ : โครงสร้างพื้นฐาน Part of speech

โครงสร้างพื้นฐาน Part of speech ส่วนของคำ หน้าที่ของคำต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในประโยค เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ เวลาเปิดพจนานุกรม (dictionary) เพื่อค้นหาความหมายของคำศัพท์ ควรต้องดูหน้าที่ของคำ (part of…