fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Monthly Archives

มีนาคม 2018

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะภาษาอังกฤษ ม.3 ภาคเรียนที่ 1ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1…

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบกอท. ม.3ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบกอท. ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ภาคเรียนที่ 1ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1…

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

ข้อสอบศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.3ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะทัศนศิลป์ ม.3ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่…

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบสุขศึกษา ม.3ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสุขศึกษา ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะแบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3…

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะสังคมศึกษา ม.3ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1ข้อสอบกลางภาค…

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะวิทยาศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 1ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1…

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะคณิตศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 1ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1…

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย ม.3ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาไทย ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะภาษาไทย ม.3 ภาคเรียนที่ 1ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1ข้อสอบกลางภาค…

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.2ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะภาษาอังกฤษ ม.2 ภาคเรียนที่ 1ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1…

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบกอท. ม.2ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบกอท. ม.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ภาคเรียนที่ 1ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1…