fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Monthly Archives

เมษายน 2018

จอห์น บี วัตสัน ทฤษฎีการเรียนรู้

จอห์น บี วัตสัน (John B. Watson)  เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน มีช่วงชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1878 – 1958 รวมอายุได้ 90 ปี วัตสันได้นำเอาทฤษฎีของพาฟลอฟมาและถือว่าเขาเป็นผู้นำแห่งกลุ่มจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม…

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นวัตกรรม PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ…

รวมข้อสอบ ป.1-ม.3 ทุกวิชา รวมใว้ให้ที่นี่แล้ว!

อัพเดท 13-12-61 ข้อสอบชึ้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ไฟล์ word สามารถแก้ไขได้หากพบไฟล์มีปัญหาสามารถแจ้งให้เราแก้ไขได้ค่ะ หรือหากต้องการสิ่งไหนเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ไลน์แอดครูประถม.คอม รวมข้อสอบ ป.1 ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1…

ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน

ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนการเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัดรวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรู้ของผู้เรียน…

ระบบการศึกษา และระดับการศึกษาของไทย

ระบบการศึกษา และ ระดับการศึกษา ของไทยระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (3…

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน ตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐTransparency เน้นความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนและสนับสนุนให้มีการตั้งกองทุนโรงเรียน…