fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

ตุลาคม 2018

อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย

  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....   ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ ทั้งนี้สาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย…
Read More...

สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

         จากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  ที่ทรงห่วงใยโรงเรียนขนาดเล็ก, โรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกล ซึ่งพบปัญหา ขาดบุคลากรครู สิ่งอำนวยความสะดวก และโรงเรียนที่สอนคละชั้น จึงได้มีการจัดทำ “สื่อ 60 พรรษา…
Read More...

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. และ สอศ.

          จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2561 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. และ สอศ. โดยนพ.ธีระเกียรติ…
Read More...

สสวท. เผยแพร่คู่มือครูคณิตศาสตร์ ป.1และ ป.4 เล่ม 2

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร ได้จัดทำเว็บไซต์คลังความรู้ SciMath เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา…
Read More...

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562

          เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู  โดยดร. วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา…
Read More...

เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา 228 ตำแหน่ง

เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา 228 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา      คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  …
Read More...

การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยใช้การพัฒนาแบบครบวงจร

     เมื่อการศึกษาไทย มาถึงยุค 4.0 ปัจจัยหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้คือครูผู้สอน เพราะครูเป็นเสมือนผู้กำหนดคุณภาพประชากรในสังคมที่จะส่งผลต่อการเติบโตของประเทศชาติ…
Read More...

การปรับปรุงหลักสูตรครู ปี 2562

     ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงใส่พระทัยและติดตามเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพและเป็นอัตลักษณ์แท้ของการกลุ่มคืนสู่ท้องถิ่น โดยได้ทรงตรัสถามดึงการดำเนินการต่างๆ กับ…
Read More...