fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

พฤศจิกายน 2018

ดาวน์โหลดฟรี ข้อสอบ & เฉลย GAT Eng

ดาวน์โหลดฟรี ข้อสอบ & เฉลย GAT Eng           ข้อสอบ GAT  นั้นคือ General Aptitude Test แปลว่า การทดสอบความถนัดทั่วไป เป็นข้อสอบที่วัดความรู้ และความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา…
Read More...

การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง

         ประกาศจากสำนักงานศาลปกครอง เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1…
Read More...

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

เกณฑ์และคุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเสนอชื่อนักเรียน / ครูเข้าร่วมโครงการ คุณสมบัติโรงเรียน เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนของรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา…
Read More...

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 7 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ก.ค.ศ.…
Read More...

การสร้าง AR โดยแอพลิเคชั่น HP Reveal

HP Reveal เป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้ในการสร้างสื่อในโลกแห่งความจริงเสมือน เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  HP Reveal  จะเป็นตัวกลางสำหรับเชื่อมโยงโลกของความจริง และความจริงเสมือนเข้าด้วยกัน…
Read More...