fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

มกราคม 2019

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ1.1…

ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย มุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนตามแนวทางของโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู…

แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ …

สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา

Krupatom นำเสนอข่าวสารการเปิดตำแหน่งว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในพื้นที่หลายจังหวัดด้วยกัน รายละเอียดดังนี้สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา…

สื่อการสอนเพื่อฝึกสมาธิ

การฝึกสมาธิ ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้มีใจจดจ่อต่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้ฝึกสามารถพัฒนาตนได้อย่างมีระบบ การเริ่มต้นด้วยการฝึกสมาธิจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่ง วันนี้ Krupatom มีภาพมาฝากเพื่อให้นักเรียนระบายสี ฝึกสมาธิ…

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย

วันนี้ Krupatom ขอแนะนำถึง คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารของแต่ละโรงเรียนวัด จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ แก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน…

ความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯแบบเดิมและแบบใหม่ ว.20/2561

มีผู้ทำข้อสรุปเกี่ยวกับความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯแบบเดิมและแบบใหม่ ของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯแบบเดิมและแบบใหม่ ว.20/2561 โดยมีใจความดังนี้เดิมองค์ประกอบการประเมินมี4ตอน​รวม100​คะแนน…

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับสมบูรณ์

เนื่องจากประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา  ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560…

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.6

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.6ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ประกอบด้วยใบงานคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยและตัวชี้วัด อีกทั้งยังมีชุดแถมเรื่องเศษส่วนกว่า 8 เรื่องสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ…