fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

มกราคม 2019

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

          ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 1.1…
Read More...

ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย มุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนตามแนวทางของโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู…
Read More...

แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ …
Read More...

สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา

          Krupatom นำเสนอข่าวสารการเปิดตำแหน่งว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในพื้นที่หลายจังหวัดด้วยกัน รายละเอียดดังนี้           สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา…
Read More...

สื่อการสอนเพื่อฝึกสมาธิ

          การฝึกสมาธิ ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้มีใจจดจ่อต่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้ฝึกสามารถพัฒนาตนได้อย่างมีระบบ การเริ่มต้นด้วยการฝึกสมาธิจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่ง วันนี้ Krupatom มีภาพมาฝากเพื่อให้นักเรียนระบายสี ฝึกสมาธิ…
Read More...

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย

          วันนี้ Krupatom ขอแนะนำถึง คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารของแต่ละโรงเรียนวัด จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ แก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน…
Read More...

ความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯแบบเดิมและแบบใหม่ ว.20/2561

          มีผู้ทำข้อสรุปเกี่ยวกับความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯแบบเดิมและแบบใหม่ ของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯแบบเดิมและแบบใหม่ ว.20/2561 โดยมีใจความดังนี้ เดิมองค์ประกอบการประเมินมี4ตอน​รวม100​คะแนน…
Read More...

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับสมบูรณ์

          เนื่องจากประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา  ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560…
Read More...

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.6

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ประกอบด้วยใบงานคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยและตัวชี้วัด อีกทั้งยังมีชุดแถมเรื่องเศษส่วนกว่า 8 เรื่อง สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ …
Read More...