fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

มีนาคม 2019

รวมแบบฝึกหัด ใบงาน วิชาภาษาอังกฤษ ป1

รวมใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วยตัวชี้วัดใบงานเฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com

รวมใบงานวิชาภาษาไทย ป.1

รวมใบงานวิชาภาษาไทยป.1 มีหัวข้อให้เลือกดาวน์โหลด เช่น คำคล้องจอง พยัญชนะ เป็นต้นโดยครูประถมได้นำมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูทุกท่านภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ขอบคุณข้อมูลจาก www.hongpakkroo.com…

รวมใบงานวิชาสังคม ระดับชั้น ป.1

รวมใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.1 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วยตัวชี้วัดใบงานเฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com

อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์

อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้ดําเนินการวิจัยและพัฒนา หลักสูตร สือ และกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…

งานประจำชั้นครู

งานประจำชั้นครู จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้นหาในปีการศึกษาต่อไป ไฟล์เอกสารนี้จัดทำในปีการศึกษา 2561 อาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงได้ในปีการศึกษาถัดไป…

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สสวท. ได้เผยแพร่เอกสารกิจกรรม คู่มือกิจกรรม และวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ในระดับชั้น ป.1 – ม.6 ให้ได้ดาวน์โหลด…

สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6

สทศ. สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกสอบO-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยONET ป.6 หน้า 1-71 ONET ม.3 หน้า 72-175 ONET ม.6 หน้า 176-281ที่มา : https://www.admissionpremium.com/content/2021…

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่ ว6/2562

ว6/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน แบ่งเป็น การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน) การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม…

แบบสำรวจสัญญาณ Internet

แบบสำรวจสัญญาณ Internet ห้องคอมพิวเตอร์ใหญ่ อาคาร 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1(วัดราษฎร์ศรัทธาราม) จ.ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562คลิกทำแบบสำรวจ

คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในระดับชั้นประถมศึกษาคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณจะรวมอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์…