fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

มีนาคม 2019

รวมแบบฝึกหัด ใบงาน วิชาภาษาอังกฤษ ป1

รวมใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วย ตัวชี้วัด ใบงาน เฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com
Read More...

รวมใบงานวิชาภาษาไทย ป.1

รวมใบงานวิชาภาษาไทยป.1 มีหัวข้อให้เลือกดาวน์โหลด เช่น คำคล้องจอง พยัญชนะ เป็นต้นโดยครูประถมได้นำมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูทุกท่าน ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ขอบคุณข้อมูลจาก www.hongpakkroo.com…
Read More...

รวมใบงานวิชาสังคม ระดับชั้น ป.1

รวมใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.1 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วย ตัวชี้วัด ใบงาน เฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com
Read More...

อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์

อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้ดําเนินการวิจัยและพัฒนา หลักสูตร สือ และกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…
Read More...

งานประจำชั้นครู

งานประจำชั้นครู จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้นหาในปีการศึกษาต่อไป ไฟล์เอกสารนี้จัดทำในปีการศึกษา 2561 อาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงได้ในปีการศึกษาถัดไป…
Read More...

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สสวท. ได้เผยแพร่เอกสารกิจกรรม คู่มือกิจกรรม และวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ในระดับชั้น ป.1 – ม.6 ให้ได้ดาวน์โหลด…
Read More...

สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6

สทศ. สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกสอบO-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 โดย ONET ป.6 หน้า 1-71 ONET ม.3 หน้า 72-175 ONET ม.6 หน้า 176-281 ที่มา : https://www.admissionpremium.com/content/2021…
Read More...

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่ ว6/2562

ว6/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน แบ่งเป็น การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน) การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม…
Read More...

แบบสำรวจสัญญาณ Internet

แบบสำรวจสัญญาณ Internet ห้องคอมพิวเตอร์ใหญ่ อาคาร 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1(วัดราษฎร์ศรัทธาราม) จ.ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกทำแบบสำรวจ
Read More...

คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในระดับชั้นประถมศึกษาคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณจะรวมอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์…
Read More...