fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

พฤษภาคม 2019

Application เสริมการสอน สำหรับคุณครูทุกระดับชั้น

ปัจจุบันนี้นับว่าเป็นโลกยุคเทคโนโลยี ที่ลืมตาขึ้นมาก็ต้องเจอ เรามาถึงยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารและทำงานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ ในยุค 4.0 เทคโนโลยีถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย์…

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดย นางสาวสนใจ ช่วยชูปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ…

ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ พร้อม…

การประชุม  สรุปและกำหนดทิศทางการขับ การศึกษาขึ้นพึ้นฐาน .  วันนี้ครูประถมจะมาสรุปเนื้อหาให้อ่านได้เข้าใจง่ายและเข้าใจการเปลี่ยน การขับเคลื่อน ขอ สพฐ.การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน"…

แผน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.1-3

แผน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยม ศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระฉายาลักษณ์ ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 20 พระรูป มอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ…

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตร DTLV62 โดย ครูประถม

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตรการอบรม DLTVจากที่ เราได้อบรมและทำแบบทดสอบ ทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ ไปแล้วนั้น ล่าสุดได้มี การแจ้ง เปิดให้ดาวน์โหลด เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรม…

ลิงค์เข้า dmc62 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2562

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูประถมจะมาแนะนำระบบ DMC62 ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับนักเรียนรายบุคคลเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเวลาเปิดเทอมใหม่นี้คุณครู ที่รับหน้าที่ดูแล จำนวนนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล DMC ก่อนวันที่ 10…

ด่วน ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการบรรจุ ครูผู้ช่วย กทม.

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการบรรจุ ครูผู้ช่วย กทม. เรียงลำดับ ตามวิชาเอกดังนี้คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง…

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน…

สำหรับครูที่ทำหน้าที่การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธุรการ การเงิน ควรทราบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ …