Take a fresh look at your lifestyle.

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย ป.2

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาไทย ป.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.2
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.2 (หลักภาษา) 

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.2 (หลักภาษา) – ชุดที่ 1

  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.2 (หลักภาษา) – ชุดที่ 2

  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) – วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 – วิชาภาษาไทย

 

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี