Take a fresh look at your lifestyle.

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบกอท. ป.2

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบกอท. ป.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบทดสอบก่อนเรียน – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 

  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี