fbpx
25.2 C
Bangkok
วันอังคาร, สิงหาคม 9, 2022

เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

Array

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2562

 

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียดอื่นๆ

สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานตามจ้างภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท
– . ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือ
–  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู หรือข้าราชการครูได้

3. ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์

4. ผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 15000 -158000 บาท
– มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงว่าในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

5. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
– มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ
–  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 -13,285 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ
–  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ หรือ
10,880 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

7. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
– วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือ หน่วยงาน

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
– ไม่ระบุคุณสมบัติ

2. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) กองช่าง 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
– ไม่ระบุคุณสมบัติ

3. ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
– ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 , ม.3  หรือ
–  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
–  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
–  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และ
– มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

เทศบาลตำบลป่าคลอก

 

คุณครูสามารถติดตามบทความการศึกษาก่อนใครได้ที่ ครูประถม ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูประถม

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

spot_img
Latest news
Related news