Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการงเรียน

ด้วยโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๓๙ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอํานาจ ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๔๖๕ ลงวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตรอนตรีสินธุ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา ๒. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๔,000 บาท ๓. ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๔. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
๓.๑ มีสัญชาติไทย ๓.๒ อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ๓.๓ วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
๓.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคตามกําหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๓.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูก ลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๘ ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษหรือทําความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๓.๔ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียนเป็นอย่างดี

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี