Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชา Math โครงการ IEC
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชา Math เป็นภาษาอังกฤษ

โครงการแผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEC)

ด้วยโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนในตําแหน่ง ครู อัตราจ้าง สอนวิชา Math เป็นภาษาอังกฤษ โครงการแผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEC) จํานวน 1 อัตรา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือกระทรวงการคลังที่ ก.ค.0527.6/ว.312 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 มอบอํานาจเกี่ยวกับการ สั่งจ้างเลิกจ้าง การอนุญาตการลาของลูกจ้างชั่วคราว มอบให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนจึงประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนดังนี้

  1. ตําแหน่งที่จะทําการคัดเลือก

1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชา Math เป็นภาษาอังกฤษ โครงการแผนการ เรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEC) จํานวน 1 อัตรา

1.2 วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, ศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง

1.3.1 สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว สื่อสารกับครูชาวต่างชาติได้ มี ความสามารถในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษได้

1.3.2 ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนได้

1.3.3 สามารถวางแผนการเรียนการสอน สรุปและประเมินผลการเรียนได้

1.3.4 เป็นผู้มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู มีจิตใจอ่อนโยน สามารถ ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียนได้อย่างเคร่งครัด

1.3.5 มีความรู้และประสบการณ์ในการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถผลิต เอกสาร ใบงาน ใบความรู้ ควบคุมชั้นเรียนได้

1.3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

2.1.1 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2.1.2 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

2.1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ไร้ความสามารถสติฟัน เพื่อนไม่เหมาะสมประกอบอาชีพ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี