32.8 C
Bangkok
วันอาทิตย์, มิถุนายน 4, 2023

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการ

Array

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  • ••••••••••••••••••••••••

ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตําแหน่ง ตําแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (สอนวิชาสุขศึกษา)

(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (๕) ปฏิบัติงานในโรงเรียนประจํา

(๖) ปฏิบัติงานดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยในเรือนพยาบาลชายได้ (ทําหน้าที่ครูพยาบาลและงาน อนามัยโรงเรียน)

(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราว่าง จํานวน ๑ อัตรา

๑. กลุ่มวิชาเอก พลศึกษา หรือสุขศึกษา จํานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๘,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news