fbpx
27.7 C
Bangkok
วันเสาร์, กรกฎาคม 2, 2022

ปฏิทินการดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ปฏิทินการดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ปฏิทินการดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

ปฏิทินการดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบที่ ๑

กิจกรรม

รอบที่ 6 ด สพท./สศศ. ประชาสัมพันธ์ตําแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากําลังครูและ สาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา ณ สพท./สศศ. และเว็บไซต์

ก่อนวันที่ สพท./สศศ. ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย

4 มกราคม lol ๓) สภาพอัตรากําลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ของสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด ๒) ตําแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความสําคัญ

จ้าเป็นของสถานศึกษา ๒ ข้าราชการครูยื่นคําร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

ระหว่างวันที่ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ

๕ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖

(ต๕ วันทําการ) เm สถานศึกษารวบรวมคําร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การระบุ

ภายในวันที่ วิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการจําเป็นของสถานศึกษา

๓๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส่งไปยัง สพท./สศศ.ของผู้ประสงค์ขอย้าย กรณีขอย้ายไป สพท./สศศ. ในจังหวัดเดียวกัน สพท./สศศ, ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคําร้อง ขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปยัง สพท./สศศ. ที่รับย้าย ภายในวันที่ กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด

02) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สพท./สศศ. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคําร้อง ขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. ส่งไปยัง สพท.สศศ. ที่รับย้าย สพท./สศศ. ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษา

ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยัง สพท.สศศ. สพท./สศศ. จัดทําข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนด และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ. กําหนด เพื่อเสนอ อกศจ.กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณา

ก่อนวันที่เสนอ (สพท./สศศ. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ให้สํานักงาน ศจ. /สศศ. | แกศ4. (กศจ. /0.ก.ค.ศ. สศศ. ๙ ศธจ.เชิญ ผอ.สพป./ผอ.สพม. ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะทํางานตรวจสอบข้อมูล พิจารณาอนุมัติย้าย และจัดทํารายละเอียดการย้ายก่อนนําเสนอ อกศจ. ตามประกาศคณะกรรมการ

ก่อนวันที่เสนอ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

| อกศจ. /กศจ. อ.ก.ค.ศ. สศค. เรื่อง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ

พิจารณาอนุมัติย้าย กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ (๒) สําหรับ สศศ. ให้อ.ก.ค.ศ. สศศ. ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๗

ปฏิทินการดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

Latest news
Related news