Take a fresh look at your lifestyle.

วีระ สุดปลื้ม! ศธ.เข้มแข็งขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง แนะ นำเสนอผ่านกิจกรรมสาธารณะ ฝ่าวิกฤติประเทศ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที ศธ.ตั้งใจปลูกฝังให้เด็กๆ เรียนรู้การอยู่อย่างพอเพียง ซึ่ง นายวีระ ได้เผยว่า รู้สึกเป็นปลื้มที่ศธ.เข้มแข็งขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง พร้อมแนะ นำเสนอผ่านกิจกรรมสาธารณะ ฝ่าวิกฤติประเทศ

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เมื่อเร็วๆนี้นั้น ที่ประชุมได้หารือถึงแผนงานการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวที่ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. 2563 แล้ว  ซึ่งนับเป็นทศวรรษที่สองที่ ศธ.ได้มุ่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” สนันสนุนและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง” และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”

ในการดำเนินการได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้วทั้งสิ้น จำนวน 27,510 แห่ง ประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 570 ศูนย์ โดยทั้งสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านผู้เรียนทั่วทั้งประเทศไทย

ด้าน ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า ศธ.มีความเข้มแข็งอย่างยิ่งในการดำเนินการเรื่องนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 นับว่าเป็นการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในวิถีชีวิตถือว่าเป็นการจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเข็มทิศนำทางผ่านกิจกรรม ผ่านการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตัวผู้เรียน ทั้งนี้ยังได้เสนอให้นำสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามานำเสนอเป็นผลงานกิจกรรมสู่สาธารณชน เพื่อเป็นการรวมพลังขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้

 

ขอขอบคุณที่มา : เดลินิวส์

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี