Take a fresh look at your lifestyle.

ห้ามพลาดเด็ดขาด! ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการระกวดที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆค่ะ สำหรับการประกวด โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกและส่งตัวแทนเขตละ 1 โครงงาน มายัง สพฐ.

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ) รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ)

ด้วยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.) ดำเนินโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (โครงการต่อเนื่อง) จึงประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจส่งผลการดำเนินโครงงานคุณธรรมที่ดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และโครงงานคุณธรรม
ที่ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ เดือน เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกและส่งตัวแทนเขตละ 1 โครงงาน มายัง สพฐ. ตาม QR CODE ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามคำชี้แจง ดังแนบ

***หมายเหตุ เนื่องจากต้องแนบไฟล์ ผู้กรอกข้อมูลจำเป็นต้องมีบัญชี Gmail จึงจะสามารถกรอกข้อมูลได้

 

 

ขอขอบคุณที่มา : เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...