Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดได้ฟรี! ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จาก รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จาก รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี มาฝากกัน สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่ะ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๔ ได้
กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องมีแผนการบริหารราชการแผ่นดินครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี โดยนำคำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องและมาตรา ๑๖ แห่งพระราชฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังได้กำหนดว่า เมื่อมีการประกาศบังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้มีการพิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้น

หรือกฎหมายที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกให้สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นอกจากนี้ในมาตรา ๑๖ ก็ยังได้กำหนดเพิ่มเติมให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการนั้น โดยจัดทำแผน
๓ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องให้มีการสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการ
จัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการประจำปี

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เป็นสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประจำปีของสถานศึกษาขึ้นให้รองรับการกระทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงานจัดการศึกษาในโรงเรียนและติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จักได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายรัฐต่อไป

 

 

ขอขอบคุณที่มา : เฟซบุ๊ก โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล จังหวุดอุดรธานี

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี