Take a fresh look at your lifestyle.

การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

 

การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

สุภัทรชัย กระสินหอม 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ 

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

ชื่อผู้รายงาน นายสุภัทรชัย กระสินหอม 

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

คำสำคัญ การพัฒนารูปแบบ, การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ., คุณธรรมอัตลักษณ์ ————————————————————————————————————————— 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และศึกษาผล การใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต2 จำนวน 135 โรงเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย โรงเรียนที่ได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว จำนวน 54 โรงเรียน ดำเนินการตามระเบียบการวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งการ ศึกษาวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 2  ศึกษาผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 – เดือนกุมภาพันธ์2564 ปีการศึกษา  

2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  แบบประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ประการ และแบบสำรวจผลงานด้านคุณธรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู  และนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาจากฉันทามติในการสนทนากลุ่ม หาความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

  1. รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่พัฒนาขึ้น คือ 5 P Model ประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรม 5 รูปแบบ ดังนี้ P1 =  Planning วางแผน สร้างความเข้าใจ P2 = Policy นำนโยบายสู่การปฏิบัติ P3 = Process มุ่งสู่กระบวนการที่ ชัดเจน P4 = Participation เน้นโอกาส การมีส่วนร่วม P5 = Proficiency หลอมรวมสู่การเป็นแบบอย่าง  คุณธรรม ซึ่งพบว่า มีผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบอยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่สุด ทั้งโดยภาพรวมและ รายข้อ 
  2. ผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทุกคน มีพฤติกรรมบ่งชี้คุณธรรม อัตลักษณ์ 5 ประการ ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็น ร้อยละ 100 และปรากฏผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่เกิดกับผู้บริหาร มีจำนวน 11 รางวัล และผลงานที่ เกิดกับครูผู้สอน มีจำนวน 86 รางวัล ผลงานที่เกิดกับผู้บริหาร มีจำนวน 5 รางวัล ระดับสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลงานที่เกิดกับครูมีจำนวน 15 รางวัล ระดับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี