Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวโหลดฟรี เอกสารการเรียนการสอนคำพื้นฐานระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ดาวโหลดฟรี เอกสารการเรียนการสอนคำพื้นฐานระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามแบบ สพฐ. จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปิดให้ดาวโหลดเอกสารได้ฟรีนะคะ สามารถเข้าไปดาวโหลดใช้งานได้เลยค่ะ

ดาวโหลดฟรี เอกสารการเรียนการสอนคำพื้นฐานระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามแบบ สพฐ. จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปิดให้ดาวโหลดเอกสารได้ฟรีนะคะ สามารถเข้าไปดาวโหลดใช้งานได้เลยค่ะ

 

บัญชีคำพื้นฐาน   เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ไปสู่การพัฒนาในระดับชำนาญ  เนื้อหามีทั้งคำยากและง่ายคละกันไป ได้รวมรวมไว้เป็นชุดบัญชีคำ ตั้งแต่ประถมศึกษา 1-6 โดยจำแนกเป็นชุดคำได้ ดังนี้

  1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บัญชีคำ จำนวน 600 คำ แบ่งเป็น  20 ชุด ๆ ละ 30 คำ
  2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บัญชีคำ จำนวน 780 คำ แบ่งเป็น  26 ชุด ๆ ละ 30 คำ
  3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บัญชีคำ จำนวน 1,200 คำ แบ่งเป็น  30  ชุด ๆ ละ 40 คำ
  4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บัญชีคำ จำนวน 1,400 คำ แบ่งเป็น  35  ชุด ๆ ละ 40 คำ
  5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บัญชีคำ จำนวน 1,600 คำ แบ่งเป็น  32  ชุด ๆ ละ 50 คำ
  6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บัญชีคำ จำนวน 1,800 คำ แบ่งเป็น  36  ชุด ๆ ละ 50 คำ

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

ระดับประถมศึกษา

 

บัญชีคำพื้นฐาน   เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ไปสู่การพัฒนาในระดับชำนาญ  เนื้อหามีทั้งคำยากและง่ายคละกันไป ได้รวมรวมไว้เป็นชุดบัญชีคำ ตั้งแต่มัธยมศึกษา 1-3 โดยจำแนกเป็นชุดคำได้ ดังนี้

  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บัญชีคำ จำนวน 1,500 คำ แบ่งเป็น  30 ชุด ๆ ละ 50 คำ
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บัญชีคำ จำนวน 1,500 คำ แบ่งเป็น  30 ชุด ๆ ละ 50 คำ
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บัญชีคำ จำนวน 1,500 คำ แบ่งเป็น  30 ชุด ๆ ละ 50 คำ

 

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

ระดับมัธยมศึกษา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...