Take a fresh look at your lifestyle.

โครงสร้างแบบทดสอบ NT ข้อสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.3

โครงสร้างแบบทดสอบNT (NT: National Test) ป.3 (2564) จัดสอบปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3 โดยการสอบนี้จะเป็นการวัดประเมินผลความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ท่านที่สนใจสามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวโหลดได้จากลิ้งค์ในบทความนะคะ

โครงสร้างแบบทดสอบNT (NT: National Test) ป.3 (2564) จัดสอบปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3 โดยการสอบนี้จะเป็นการวัดประเมินผลความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ท่านที่สนใจสามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวโหลดได้จากลิ้งค์ในบทความนะคะ

 

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3  โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่
– การอ่านออกเขียนได้
– การคิดคำนวณ
– ความสามารถด้านเหตุผล

โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

 

ปีการศึกษา 2564 โครงสร้างแบบทดสอบNT ป.3 เป็นอย่างไร

สำหรับปีการศึกษา 2564 สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้กำหนดจำนวนข้อสอบ รูปแบบข้อสอบในการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดในการวัดความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ดังนี้

 

 

 

สามารถดาวโหลดไฟล์เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

 โครงสร้างข้อสอบด้านการอ่าน NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

โครงสร้างแบบทดสอบNT ป.3 ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...