fbpx
27.7 C
Bangkok
วันเสาร์, กรกฎาคม 2, 2022

เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รายงานการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

รายงานการใช้คู่มือนิทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑.) เพื่อพัฒนาคู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 6 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

๒.) เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และ ๓.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา

และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มีต่อการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ระดับ 6 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัย คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

จำนวน ๕๔ โรงเรียน ที่มีความประสงค์เข้ารับการการประเมินเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ

๒ ดาว จำนวน ๕๔ โรงเรียน เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน ๑๑๘ คน ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ ๑ คน รวมเป็นจำนวน ๕๔ คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม

สพฐ. โรงเรียนสะ ๑ คน รวมเป็นจำนวน ๕๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คู่มือนิเทศแบบร่วม

พัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

แบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 6 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 6 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา

และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มีต่อการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน

 

 

ไฟล์แนบ

- Advertisement -spot_img
Latest news
Related news