Take a fresh look at your lifestyle.

รวมไฟล์ Word ตัวอย่างการเขียน PA ตำแหน่ง คศ.1-คศ.4 มากกว่า 100 ตัวอย่าง 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ขอแนะนำ รวมไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่ง คศ.1-คศ.4 มากกว่า 100 ตัวอย่าง สามารถเลือกดาวน์โหลด ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไปดูเป็นตัวอย่าง ได้เลย มากกว่า 100 ตัวอย่าจริง ๆ ด้านล่างนี้ ขอขอบคุณไฟล์ตัวอย่างจากคุณครูทุกท่าน และ คุณครูภฌลดา ปรางควิริยา ที่ได้รวมรวมไว้ให้เพื่อนครูได้ดูเป็นตัวอย่างกัน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ คุณครูที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงค์ในบทความนะคะ

Performance Appraisal แปลว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในหลักวิชาการบริหารงานบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการประเมินบุคคล มีการใช้แนวคิด

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (Performance Agreement) มาอย่างกว้างขวางแล้ว และในการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ปรากฏว่า สำนักงาน กค.ศ. ได้เคย  มีหลักกณฑ์และวิธีการนี้ประกาศใช้ (แต่ยังไม่ได้ใช้) คือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษวิทยฐนะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในพัฒนางาน (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558) และนิยามศัพท์สำคัญเกี่ยวเนื่องกับ คำว่า “ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)” ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้ขอรับการประเมินได้จัดทำไว้กับคณะกรรมการชุดที่ 1 และได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กำหนดจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น ปรากฏผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ และสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน

ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ทำไว้เพื่อพัฒาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลป็นที่ประจักษ์และสามารถกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษได้ตมนโยบายของกระทวงศึษาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สูงขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจกกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือโครงการที่ทำให้ผู้เรียนกิดการพัฒนตมมาตฐานการเรียนที่สอดคล้องกับสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียนหอวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

ผู้เรียน หมายถึง นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับบริการการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของตัวชี้วัดของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนตกันตามหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์กันตั้แต่ 2 วิชาขึ้นไป โดยนำเอาเนื้อหาวิชามาผสมผสานและเชื่อมโยกัน ทำให้เกิดความรู้ความข้าใจลักษณะองค์รวมสามารถนำไปประยุคตใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ

สำหรับคำว่า “ข้อตกลงในกาพัฒนางาน หรือ PA” ตามหลักเกณฑๆ ใหม่นี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่และมาตรฐานวิทยฐานะ ประกอบด้วย (1)
ชั่วโมงปฏิบัติงาน และ (2) คุณภาพการปฏิบัติงนตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ซึ่งจะเห็นว่า ครูที่จะยื่น PA ต่อผู้อำนวยโรงเรียนในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ จะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ดังกล่าว หลังจากนั้น ก็จะต้องมีการพัฒนางานตามข้อตกลงจนสิ้นสุดปีงบประมาณ จึงจะมีการประเมิน

 โดยผลการประเมินใช้ประโยชน์เพื่อ

  • (1) เลื่อนเงินเดือน
  • (2) คงวิทยฐานะ
  • (3) เลื่อนวิทยฐานะ

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการเขียน PA ตำแหน่ง คศ.1-คศ.4 มากกว่า 100 ตัวอย่าง 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอขอบคุณไฟล์ตัวอย่างจากคุณครูทุกท่าน และ คุณครูภฌลดา ปรางควิริยา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี