32.8 C
Bangkok
วันอาทิตย์, มิถุนายน 4, 2023

คุรุสภาให้การรับรอง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 สถาบัน 42 หลักสูตร

วันที่ 30 มกราคม 2566 ขอนำเสนอการรับรอง ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ของคุรุสภา ประจำปีการศึกษา 2566  โดยปีนี้มีแค่ 42 สถาบันนะคะ มีดังนี้

1) มหาวิทยาลัยทักษิณ (150 คน)

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน)

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน)

4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี(180 คน)

5) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)

6) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ (120 คน)

7) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ครูจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 180 คน และครูจากโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านผู้ประกอบวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัย 120 คน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน)

9) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (90 คน)

10) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน)

11) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน)

12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน)

13) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน)

14) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (180 คน)

15) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (90 คน)

16) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน)

17) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (180 คน)

18) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน)

19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (150 คน)

20) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน)

21) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน)

22) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน)

23) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (180 คน)

24) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน)

25) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)

26) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน)

27) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน)

28) มหาวิทยาลัยนครพนม (180 คน)

29) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน)

30) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน)

31) มหาวิทยาลัยฟาฎอนี (150 คน)

32) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)

33) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น (180 คน)

34) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)

35) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)

36) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)

37) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (120 คน)

38) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน)

39) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)

40) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (120 คน)

41) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต (180 คน)

และ 42) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (120 คน)

อ่านรายละเอียดที่ลิงก์นี้ค่ะ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/01/42321/…

ข้อสังเกต

  1. การรับรองลำดับที่ 7 มสธ. เป็นโครงการเฉพาะครูในโครงการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ครู กศน. นะ
  2. รับรองให้ที่ไหน เรียนเฉพาะที่นั่น ถ้าจะเรียนศูนย์ ก็ต้องมีชื่อศูนย์ในการรับรอง
  3. จะเปิดเรียนกี่รุ่น แต่รวมแล้วต้องมีผู้เรียนไม่เกินจำนวนที่ขอรับรอง
  4. วิธีสมัครเรียน หรือต้องใช้เอกสารใดในการสมัครเรียน ไปที่หน้าเว็บไซต์ของสถาบันที่สนใจ (ใช้ปริญญาตรีที่จบแล้วเท่านั้นในการสมัคร)
  5. ฝึกสอนเต็มเวลา
  6. ไม่มีวิชาเอก
  7. ป.ตรีอื่น เรียนได้ทุก ป.ตรี แต่วิชาเอกที่มีมาใน ป.ตรีนั้น ไม่สามารถสมัครสอบบรรจุได้ทุกวิชาเอก (เช็คข้อมูลวิชาเอกเปรียบเทียบได้ที่การสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งล่าสุด ไม่มีการนับหน่วยกิต)
  8. เข้าสู่กระบวนการทดสอบความรู้และประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด

 

 

ที่มา คุรุสภา

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news