Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดฟรี! คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา โดย สพฐ.

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา โดย สพฐ. คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา คู่มือเล่มนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยในคู่มือการดำเนินงานเล่มนี้ประกอบด้วย ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของความปลอดภัยสถานศึกษา องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย การสริมสร้างความปลอดภัย การติต่อสื่อสาร และการกำกับ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วง

 

ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา โดย สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี