32.8 C
Bangkok
วันอาทิตย์, มิถุนายน 4, 2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ. เห็นว่าปัจจุบันกระบวนการยื่นคำร้องขอย้ายและการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการยังคงใช้รูปแบบการพิจารณาเอกสารหลักฐานจำนวนมากและการยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูต้องเดินทางไปยื่นคำร้องขอย้ายด้วยตนเอง ทำให้ไม่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) รวมทั้ง ต้องการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ส่งเสริมให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับการดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งยังสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหาร ผู้แทนส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 49 คน

ที่มา  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news