Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ.เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบ กำหนดการและแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ สพฐ.เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบ กำหนดการและแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2566

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยมติที่ประชุมให้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอจัดส่ง 1) โครงสร้างแบบทดสอบ 2) กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน และ 3 แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ และเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานบริหารจัดการการทดสอบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ  

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี