Take a fresh look at your lifestyle.

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ 12 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567 (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป)

การรับสมัครคัดเลือก ประจำปี ๒๕๖๗

  • ๑. เด็กและเยาวชนดีเด่น
  • ๒. เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

๑. การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น

ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบ ทั้ง ๑๗ หน่วยงาน เป็นผู้คัดเลือก เด็กและเยาวชนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถโทรสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบทั้ง 17 หน่วยงาน

๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๐. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๑๑. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๓. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๑๒. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ
๔. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ๑๓. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๕. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๑๔. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ
๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๑๕. ธนาคารออมสิน
๗. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ๑๖. กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๘. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ๑๗. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
๙. กระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ เด็กและเยาวชนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น สามารถโทรสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบทั้ง ๑๗ หน่วยงาน

– หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ๒๕๖๗.pdf

– ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ๒๕๖๗.pdf

– เบอร์ติดต่อสอบถามการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ทั้ง ๑๗ หน่วยงาน

 

๒. คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

เด็กและเยาวชนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งแบบสมัครคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปยังกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๙๗๕๒ กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือว่าวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน

– หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ๒๕๖๗.pdf

– ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ๒๕๖๗.pdf

                    ประเภทเดี่ยว

                    ประเภททีม

 

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี