Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ แจกไฟล์แผนการสอน Active learning ชั้น ป. 3 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้  ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชา รูปแบบ ไฟล์ word แก้ไขได้ แผนการสอน active learning ภาษาไทย แผนการสอน active learning สุขศึกษา แผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ประถม แผนการสอน active learning สังคมศึกษา แผนการสอน active learning ภาษาอังกฤษสามารถดาวน์โหลดฟรี ในลิงก์ด้านล่างค่ะ

 

Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

00 ส่วนหน้า

 

01 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3

 

02 แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.3

 

03 แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3

 

04 แผนการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3

 

05 แผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ป.3

 

06 แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ ป.3

 

07 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ป.3

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ขอบคุณที่มา  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา (huaysai.ac.th)


You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี