Take a fresh look at your lifestyle.

รวบรวมทุนโครงการผลิตครูระบบปิด ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียนจบแล้วบรรจุครูได้เลย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ รวบรวมทุนโครงการผลิตครูระบบปิด ปี 2567 รับวุฒิม.6 เรียนจบแล้วบรรจุครูได้เลย ทุนโครงการ สควค. ทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และทุนเพชรในตม

ทุนโครงการ สควค.

ทุนโครงการ สควค. ประเภท 1 ให้ศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องระดับปริญญาโท รวมระยะเวลา 6 ปี โดยเริ่มเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปีแรก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์ ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์หรือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 10 แห่ง แล้วเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการรับรองทางปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ต่อเนื่องอีก 2 ปี

 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่านประกาศฉบับเต็ม)

 

ทุน สควค. ปริญญาตรีต่อเนื่องโท ปีการศึกษา 2567

 

สำหรับปีการศีกษา 2567 จะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) ครบทั้ง 3 ส่วน และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (TPAT3) โดยให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่านสถาบันผลิตในโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี 10 แห่ง ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักเรียนผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครในสาขาวิชาต่างๆ ได้ที่ระบบ TCAS67 (www.mytcas.com) หรือเว็บไซต์การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันผลิตข้างต้น โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงจากคณะวิทยาศาสตร์หรือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หรือติดต่อ ฝ่าย สควค. ผ่านอีเมล psmt@ipst.ac.th

 

ที่มา เว็บไซต์ของ สควค.

 

ทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

 

โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น ปี 2567 รุ่นที่ 5

ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2567

ที่มา กสศ.

 

ทุนโครงการเพชรในตม

โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโครงการผลิตครูที่เกิดจากความร่วมมือของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงศึกษาธิการ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการดำเนินงานพัฒนาเยาวชนที่ มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้าน พัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทำการคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะกลับไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง โดยสนับสนุนทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 5 ปี ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกประถมศึกษา โครงการเพชรในตมรุ่นที่ 1 เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2529 จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 36 จำนวน 252 คนทั่วประเทศ ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมหอพักไว้ให้พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตโครงการเพชรในตม ตลอดหลักสูตร และยังมีกิจกรรมพิเศษในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นครูที่ดี ตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการเพชรในตมถือว่าเป็นโครงการผลิตครูที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา

ที่มา เพชรในตม

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี