Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566 สอบวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566 สอบวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

 

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการการทดสอบต่อไป
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของหลักสูตร และการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสำคัญกับความสามารถด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1 -ป.3) โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2558 คือเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และในปัจจุบัน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา) ได้มอบนโยบายสำคัญให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับชาติจึงได้ จัดทำโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนตามความสมัครใจ และดำเนินการประเมินในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักเรียนทุกคน โรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ส่งให้ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลเพื่อนำไปพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1) โครงสร้างแบบทดสอบ
2) กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน
3) แนวทางการประเมิน RT/ NT ปีการศึกษา 2566

 แนวทางการประเมิน RT

คลิกที่นี่

กำหนดการRT/NT

คลิกที่นี่

โครงสร้างข้อสอบRT/NT

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สพฐ

 

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี