Take a fresh look at your lifestyle.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ เงินเดือน 12,220 – 14,950 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิ.ย 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ขอนำเสนอ ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ

ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำของสำ
นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่ง
ตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราว่างบรรจุครั้งแรก และค่าจ้างที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราว่างบรรจุครั้งแรก

ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

1.2 อัตราค่าจ้างที่จะได้รับ

(1) ผู้ได้รับการบรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 12,220 บาท

(2) ผู้ได้รับการบรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 14,950 บาท

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(1) ปฏิบัติงานติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ สายสัญญาณ เพื่อให้
อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมการ ติดตั้ง ดูแล แก้ไขปัญหาระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์

(2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

(2) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

 

4. การรับสมัค

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน
2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ombudsman.thaijobjob.com/

 

ที่มา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี