Take a fresh look at your lifestyle.

หลักสูตร 8กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง2560

หลักสูตร 8กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง2560

รวมเอกสารหลักสูตร8กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง2560ใหม่ สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/หลักสูตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม-เขต-2-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download หลักสูตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/หลักสูตรโรงเรียนบ้านเวินพระบาท-1-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download หลักสูตรโรงเรียนบ้านเวินพระบาท “]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-2.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/1507270178-1.pdf” download=”all” text=”Download คู่มือการใช้งานLogbook”]

 

ข้อมูลจาก : ครูบอส

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี