33.5 C
Bangkok
วันศุกร์, กันยายน 22, 2023

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป1-ม.6  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาประวัติศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาพระพุทธศาสนา

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาประวัติศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาพระพุทธศาสนา

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาประวัติศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาพระพุทธศาสนา

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาพระพุทธศาสนา

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาพระพุทธศาสนา

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาประวัติศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาพระพุทธศาสนา

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.2

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.3

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.4

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.6

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ


อัพเดทวันที่  24 ตุลาคม 2562

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561 ชั้นป.1

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news