Take a fresh look at your lifestyle.

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป1-ม.6  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

เพิ่มเติม รวมใบงาน ป1-3 ,ป4-6

ใบงานป.1

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์  ชุดที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมแนะแนว

ใบงาน ป.2

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย 

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาแนะแนว

ใบงาน ป.3

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

ใบงาน ป.4

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ

ใบงาน ป.5

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคอมพิวเตอร์

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาการงานอาชีพ

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 5 แนะแนว ลูกเสือ

ใบงาน ป.6

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคอมพิวเตอร์

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาการงานอาชีพ

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 6 แนะแนว ลูกเสือ

ใบงาน ม.1

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ

ใบงาน ม.2

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

ใบงาน ม.3

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

ใบงาน ม.4

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ

ใบงาน ม.5

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ

ใบงาน ม.6

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ

แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...