Take a fresh look at your lifestyle.

เข้าร่วมการอบรมครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบ ZOOM…

นางสุทธิญา พลนาคู Download นางสาวพรทิพย์ ล่วงลือ Download นางสาวสำอางค์ เกตุสุวรรณ์ Download นางสาวสุวิชา แสงเพ็ง Download นางสาว ศิริอร บรรพโต Download นางสาวนุจรี พันขาม Download นางสาวษาธญา พวงห้อย Download นายพรชัย…

วุฒิบัตรอบรมการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ระบบMOE Safety Center

วุฒิบัตรอบรมการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ระบบMOE Safety Center นายสมศักดิ์ วงค์บูดดี Download นายกิติภัทธ์ รื่นสุข Download นางสาวมุกรินทร์ เขมะวนิช Download นางสาวเพ็ญศรี เทียนทอง Download นายชูเกียรติ สมัครกาล Download…

เกียรติบัตรอบรมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคาม สพป.สระบุรี 2 ประจำปี 2566

เกียรติบัตรอบรมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคาม สพป.สระบุรี 2 ประจำปี 2566 เกียรติบัตรครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) นายมานิตย์ สีแล Download ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 นายปองพรรค ด้วงนุ่ม Download…

Best Practice ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เกียรติบัตร Best Practice ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงรายชื่อ วัดบ้านดอน น.ส.ศิริมา ศรีดา Download หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) น.ส.สุภาพร คงสมบูรณ์ Download บ้านคลองม่วงเหนือ น.ส.กัญนิภา ชมดวง Download บ้านหนองผักหนอก…

เกียรติบัตร การดำเนินงานที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาฯ…

ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) นางสาวสุกานดา กวางทอง Download วัดนาบุญ นายชุมพร บุญน้อม Download วัดบ้านจาน นางสาวษาธญา พวงห้อย Download วัดบ้านลาด นางสาวกนกวรรณ อรชัย Download บ้านลำสมพุง…

สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับย้ายข้าราขการครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ ฉบับ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

สพป.เชียงราย เขต 4 ประกาศรับย้ายข้าราขการครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ ฉบับ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

สพป.บึงกาฬ ประกาศรับย้ายข้าราขการครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ ฉบับ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศรับย้ายข้าราขการครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ ฉบับ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…