Take a fresh look at your lifestyle.

เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย…

เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ

การอบรมโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Z0OM…

การอบรมโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Z0OM ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เอกสารประกอบการอบรม ๑.นำเสนอ12 พ.ค. 65 อาหารและโภชนาการในเด็กวัยเรี ๒.อันตรายในอาหาร …

แบบฟอร์มสมัครร่วมโครงการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2565

แบบฟอร์มสมัครร่วมโครงการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2565 กิจกรรมพัฒนา ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS) ***สำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากร…

เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รายงานการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.…

รายงานการใช้คู่มือนิทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑.) เพื่อพัฒนาคู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 6 ดาว…

การประชุมเชิงปฎิบัติการครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา วันศุกร์ที่ 25…

การประชุมเชิงปฎิบัติการครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ***สำหรับท่านที่เข้าร่วมการอบรมท่านจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่านกรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนส่งข้อมูลบนgoogle…

เข้าใช้งานสื่อการสอน krupatom ด้วยโปรแกรม firefox

จากที่มีผู้สนใจสอบถามเกี่ยวกับการเข้าใช้งานสื่อการสอนออนไลน์  ซึ่งทางครูประถม.คอมได้นำมาจัดทำ และเป็นสื่อการสอนฟรีที่สามารถนำไปใช้ได้กลับโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ หรือจะเป็นอุปกรณ์พกพาให้ฟรีนั้น ปัจจุบันสื่อการสอนฟรีที่พัฒนาด้วย flash…

ลงทะเบียนเข้าร่วมพร้อมรับเกียรติบัตร…

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=PKpfv61qNdU] ***สำหรับท่านที่เข้าร่วมการอบรมท่านจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่านกรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนส่งข้อมูลบนgoogle froms 1.ลงทะเบียนเข้าการอบรม รุ่นที่ 1        …

กรอบข้อมูลเพื่อรับเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

1.กรอบข้อมูลเพื่อขอรับเกียรติบัตร https://forms.gle/PT7W5PHVF1HHQQUX7 2.ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง คลิกเพื่อตรวจสอบข้อมูล https://bit.ly/3K1auKX ***ตรวจสอบข้อมูล*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ท่านกรอบใหม่อีกครั้ง…

เศรษฐศาสตร์กับชีวิต ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด

ชื่อผลงาน               :   เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด (Think Pair Share) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านชะเอาะ…