Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

การบริหารจัดการชั้นเรียน

ระบบ พาน้องกลับมาเรียน และวิธีการใช้งาน โครงการพาน้องกลับมาเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบ พาน้องกลับมาเรียน และวิธีการใช้งาน โครงการพาน้องกลับมาเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ระบบที่ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลในการติดตามช่วยเหลือ เป็นข้อมูลตั้งต้นในการใช้ค้นหา ติดตามพานักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา…

แจกฟรี ตัวอย่างตารางปฏิบัติงานโรงเรียน เพื่อช่วยในการคำนวณชั่วโมงการปฏิบัติงาน

แจกฟรี ตัวอย่างตารางปฏิบัติงานโรงเรียน เพื่อช่วยในการคำนวณชั่วโมงการปฏิบัติงาน ไฟล์เป็นรูปแบบ excel ตัวอย่างตารางสอน + ตารางปฏิบัติงานโรงเรียน เพื่อง่ายต่อการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงาน งานสนับสนุนการเรียนรู้…

รายละเอียด และใบสมัครเข้าโครงการ Saturday School season 8.5 การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน…

รายละเอียด และใบสมัครเข้าโครงการ Saturday School season 8.5 ที่จะนำพานักเรียนของคุณครูพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะในศตวรรษที่ 21 และ mindset ต่างๆ ด้วยการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based Learning สำหรับ Season 8.5 นี้…

รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6

รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6 ครูประถม ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก อจท. มา ณ โอกาสนี้ สื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4…

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีทั้ง กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยว ที่แตกต่างกันออกไปผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเพื่อไปศึกษาและนำไปใช้ต่อในอนาคตที่ดีได้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กลุ่ม…

แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลด และชมได้ ขอขอบคุณขอมูลจาก โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานสืบต่อไป ครูประถมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้…

ปกรายงาน สวยๆ ปกจัดทำรูปเล่มประเมิน ไฟล์ word แก้ไขได้

ปกรายงาน สวยๆ ปกจัดทำรูปเล่มประเมิน ครูประถมรวบรวมปกสวยๆมาฝาก ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านน้ำสอด , โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ, เพจ สื่อเพื่อการเรียนรู้ ชุดที่1 ดาวน์โหลด ที่นี่

เอกสารตกแต่งชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน

เอกสารตกแต่งชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน ครูประถมรวบรวมเอกสารตกแต่งชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน สวยๆ มาฝาก ขอขอบคุณ เพจ นวัตกรรมสื่อการสอน ครูซับเวย์‎เครือข่ายครู ป.๑ - ป.๖ แห่งประเทศไทย , สื่อสอนครูปุณยนุช อัพเดต 4/4/62…

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นวัตกรรม PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ…

ความต้องการด้านจิตใจของเด็ก (จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กและอบรมเด็ก)

ความต้องการด้านจิตใจของเด็ก ความต้องการด้านจิตใจ ของเด็กนั้นมีความแตกต่างกันไปบ้างตามวัยของเด็ก แต่พอจะสรุปได้กว้างๆ ว่า สิ่งต่อไปนี้มีความจำเป็น และเป็นที่ต้องการสำหรับเด็กทุกคน คือ ความรักความอบอุ่น…