Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย ฉบับปรับปรุง สำหรับปีการศึกษา…

เป็นที่ยอมรับกันว่าคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะต้องตระหนักและดำเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้…

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ครูประถม ขอขอบคุณ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ได้เผยแพร่ เป็นวิทยาทาน ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างรูปแบบและ กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน…

หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

ว่าด้วยเรื่องของหลักสูตร หากจะค้นหาหลักสูตรด้วยตนเอง ครูประถม ขอแนะนำ แหล่งข้อมูลของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เราสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้ เช่น หลักสูตร(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)…

รวบรวม เอกสารงานภายใน ครูโรงเรียน

เอกสารธุรการ งานที่ครูต้องรู้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องมากขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานสืบต่อไป ครูประถมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน…

ตัวอย่าง การตรวจสอบพัสดุ ปี 2562

วันนี้ ครูประถม ได้นำเอาแบบฟอร์มตัวอย่าง การตรวจสอบพัสดุ ปี2560 ที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง มาให้ศึกษาและเป็นแนวทางการใช้งาน ซึ่งทุกโรงเรียนต้องได้จัดทำ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ข้อมูลดีดี จากนางนิภา เลือดสกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน…

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ เกณฑ์ปีที่ 2559-2560 ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานสืบต่อไป ครูประถมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ตัวอย่าง เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู

เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู ประกอบไปด้วย ตัวอย่างการขอยืมเงินราชการ,ตัวอย่างการส่งหลักฐานขอเบิกเงิน กรณีสำรองจ่ายไปก่อน ,ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,รายการส่งใช้เงินยืม…

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ใช้ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดและศึกษาข้อมูล และยังสามารถเป็นความรู้ในวันข้างหน้าและอนาคตได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดได้เลย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ …

การประกันคุณภาพการศึกษา 2562

ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง…

รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินตนเอง sar

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน …