Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ตัวอย่างการทำผลงาน  เอกสารไฟล์ประเมิน ทำผลงานสำหรับคุณครู ส่งผลงานแข่งขันในด้านต่างๆตาม กลุ่มสาระ  สร้างผลงาน  ทำผลงานครู

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดประเมินผล พร้อมเกียรติบัตรฟรี โดยสพป.เชียงใหม่ เขต 2

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดประเมินผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง2551 พร้อมเกียรติบัตรฟรี สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ วัดประเมินผล และดาวโหลดใบเกียรติบัตรได้ฟรี ตามลิ้งค์ในบทความเลยนะคะ …

ดาวน์โหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน 250 เรื่อง (ไฟล์ word แก้ไขได้) ที่นี่

แจกฟรี ไฟล์งานวิจัยชั้นเรียน กว่า 250 เรื่อง คุณครูทุกท่านสามารถดาวโหลดได้ฟรี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจจำนวนมาก เช่น เรื่องส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของนักเรียน,เรื่องการวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา…

การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.…

การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รวมมาไว้ที่นี่แล้ว! เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

วันนี้ทางทีมงานเว็บไซต์ครูประถม ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตมาฝาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้นำมาให้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต และรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Best practice ด้วย …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวบุญช่วย เกตุคง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวบุญช่วย เกตุคง ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ผู้ประเมิน นางสาวบุญช่วย เกตุคง ปีที่ประเมิน 2562…

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองร่วมกับแนวการสอนเขียนโดยใช้วัฒนธรรมทางภาษาเป็นฐาน หัวข้อเรื่องที่ศึกษา        การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์…

เผยแพร่งานวิชาการ การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์

การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการใช้คำถามร่วมกับวงจรการเรียนรู้ 5E ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อเรื่องที่ศึกษา       …

เผยแพร่งานวิชาการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย…

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ…

แพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H…

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัย : วิยะดา ทองขุนดำ ปีการศึกษา 2562 บทคัดย่อ…