fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
คลังเก็บรายเดือน

พฤษภาคม 2018

ครูดี ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

ครูดี นั้นหายากยิ่งกว่าที่จะหาเพชร เพชรดี เพชรแท้ เพียงแค่มีเงินเดินเข้าไปร้านเพชรก็ได้เพชร แต่ครูดี ครูแท้ ๆ นั้น บางครั้งเราต้องเสาะแสวงหา "ทั้งชีวิต..." ครูควรมีคุณสมบัติอย่างไร ๑. มีความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง…

ลักษณะครูที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะ พฤติกรรมหลัก และพฤติกรรมบ่งชี้ ลักษณะครูที่ดี ตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด มีดังต่อไปนี้ หมวดที่ 1 รอบรู้ สอนดี ประกอบด้วย คุณลักษณะ พฤติกรรมหลัก และ พฤติกรรมบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 1.…

ครูผู้ช่วย…กับการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่

ครูผู้ช่วย...กับการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศให้ใช้การประเมินวิทยฐานะแนวทางใหม่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการประเมินที่เป็นธรรม โดยเฉพาะครูที่อยู่แต่ในห้องเรียน ครูที่ตั้งใจสอน…

ครูผู้ช่วย คืออะไร

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ผู้ที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูฯ เนื่องจาก ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ…

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ ครูผู้ช่วย  มีองค์ประกอบในการประเมิน ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1   การปฎิบัติตน   ประกอบด้วย วินัย คุณธรรม  จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู…

ระเบียบการลา

เรื่องราวว่าด้วย การลา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ ใกล้ตัวที่บางครั้ง บางคนอาจมองข้ามความสำคัญ แต่จริงแล้วการลาเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและองค์กรของเพื่อนครูอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะการลาป่วย…

ปรัชญาการศึกษา พิพัฒนาการนิยม (Progressivism)

ปรัชญาการศึกษา พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) พิพัฒนาการ หรือ Progressive หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง การจัดการศึกษาต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง จึงได้เชื่อว่า “แนวทางแห่งความมีอิสระเสรีที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง…

ทฤษฎีการศึกษาแบบลัทธิ อัตถิภาวนิยม

นักปรัชญาชาวเยอรมัน ผู้มีอิทธิพลต่อความคิดของนัก อัตถิภาวนิยม มากผู้หนึ่ง จึงได้เสนอให้มนุษย์ออกมาจากกรอบของสังคมอย่างทรนง เขาเห็นว่าการเดินตามประเพณีเป็นวิธีการเลี่ยงความรับผิดชอบของคนขี้ขลาดและอ่อนแอนิตเช่ ได้แบ่งมนุษย์ออกเป็น 2 พวก คือ…

วิทยาการคำนวณ คืออะไร? วิชาบังคับพื้นฐานใหม่ล่าสุดสำหรับเด็ก

วิชา วิทยาการคำนวณ จะเริ่มบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 นี้ ทำไมวิชานี้จึงมีความสำคัญมากจนต้องเป็นวิชาพื้นฐานที่   ”เด็กทุกคน” ต้องเรียน “ กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุ วิชา วิทยาการคำนวณ ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560…

ทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยม

ทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยม (Perennialism) หรือนิรันตรวาท หรือสัจจวิทยนิยม มีพื้นฐานความเชื่อมาจากปรัชญากลุ่มวัตถุนิยมเชิงเหตุผล(Rational Realism) หรือพวกโทมัสนิยมใหม่ (Neo – Thomism) ซึ่งมีต้นคิดมาจากอริสโตเติล(Aristotle) และ St. Thomas…