fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
คลังเก็บรายเดือน

ตุลาคม 2018

อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย

  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....   ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ ทั้งนี้สาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย…

สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

         จากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  ที่ทรงห่วงใยโรงเรียนขนาดเล็ก, โรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกล ซึ่งพบปัญหา ขาดบุคลากรครู สิ่งอำนวยความสะดวก และโรงเรียนที่สอนคละชั้น จึงได้มีการจัดทำ “สื่อ 60 พรรษา…

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. และ สอศ.

          จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2561 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. และ สอศ. โดยนพ.ธีระเกียรติ…

สสวท. เผยแพร่คู่มือครูคณิตศาสตร์ ป.1และ ป.4 เล่ม 2

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร ได้จัดทำเว็บไซต์คลังความรู้ SciMath เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา…

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562

          เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู  โดยดร. วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา…

เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา 228 ตำแหน่ง

เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา 228 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา      คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  …

การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยใช้การพัฒนาแบบครบวงจร

     เมื่อการศึกษาไทย มาถึงยุค 4.0 ปัจจัยหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้คือครูผู้สอน เพราะครูเป็นเสมือนผู้กำหนดคุณภาพประชากรในสังคมที่จะส่งผลต่อการเติบโตของประเทศชาติ…

การปรับปรุงหลักสูตรครู ปี 2562

     ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงใส่พระทัยและติดตามเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพและเป็นอัตลักษณ์แท้ของการกลุ่มคืนสู่ท้องถิ่น โดยได้ทรงตรัสถามดึงการดำเนินการต่างๆ กับ…