Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กองการพัสดุภาครัฐ

แนวทางการปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 218 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า "เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที…