Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กองลูกเสือมัคคุเทศก์

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่พัทลุง เพื่อหารือ จัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวรมช.ศธ."กนกวรรณ วิลาวัลย์" ลงพื้นที่พัทลุง เพื่อหารือกับผู้แทนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ มาฝากครูประถม รายละเอียดต่างๆครูประถมติดตามได้นี้ (16…