Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การจัดการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สพฐ. ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำพระราชปณิธานของล้มเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน…