Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา 2561

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   …

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จัดให้มีการทดสอบโดยวัด ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน คือ ความสามารถด้านภาษา…