Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

การเปลี่ยนแปลง… หลังจากการประชุมทางไกลการสร้างความเข้าใจหลักสูตรฯ 2560

มีคำกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงย่อมนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ในวงการการศึกษาก็เช่นกัน ในปี 2560 ได้มีการประกาศหลักสูตร ปรับปรุง 2560 ขึ้น ซึ่งทำให้หลาย ๆ โรงเรียนมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงกัน และวันนี้…