Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การประชุมสัมมนา ผอ เขต

ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ พร้อม PowerPoint

การประชุม  สรุปและกำหนดทิศทางการขับ การศึกษาขึ้นพึ้นฐาน .  วันนี้ครูประถมจะมาสรุปเนื้อหาให้อ่านได้เข้าใจง่ายและเข้าใจการเปลี่ยน การขับเคลื่อน ขอ สพฐ. การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน"…